dilluns, 15 de setembre de 2008

Presentació del curs i criteris d'avaluació

LECTURES

Solitud, de Víctor Català.

Maria Rosa, d'Àngel Guimerà.

Allò que tal vegada s'esdevingué, de Joan Oliver.

Bruixa de dol, de Maria-Mercè Marçal.


OBJECTIUS

- Introduir l'alumnat al context literari català des de finals del segle XIX fins als nostres dies a través de la lectura de quatre obres representatives de diferents moviments culturals i de diferents gèneres.

- Realitzar una lectura analítica i interpretativa d'obres literàries representatives de diferents gèneres: poesia, novel·la i teatre.

- Dotar l'alumne dels coneixements i recursos necessaris per tal que sigui capaç d'establir relacions significatives entre el context històric i cultural i les diferents produccions literàries.

- Treballar el comentari de text.

- Desenvolupar una lectura de les obres literàries en diferents plans: temàtic, narratiu, simbòlic, estructural, estètic, lingüístic.

- Avesar l'alumne a utilitzar les TIC com a eina de treball en l'àmbit de la literatura i com a eina habitual de comunicació acadèmica.

- Desvetllar l'interès per publicar continguts on line amb un potencial real d'audiència a escala global.


METODOLOGIA

- Periodització setmanal. Tenim quatre hores setmanals de Literatura, tres de les quals les dedicarem a llegir i fer activitats diverses a l'entorn de les lectures i la quarta hora la dedicarem a l'elaboració del blog de la matèria.

- Sessions introductòries. Abans d'emprendre cada lectura, dedicarem unes sessions a introduir l'autor i l'obra en el seu entorn cultural i literari. Així, parlarem no solament de l'autor i de la seva obra en general, sinó del lloc que ocupa entre els seus contemporanis i de la influència que ha tingut sobre altres escriptors; també treballarem el context cultural, social i literari en el qual s'emmarca l'autor o autora per tal de poder entendre i interpretar les obres que llegirem.

- El blog de l'assignatura. http://literaturacatalanasalvi.blogspot.com/ - El blog serveix d'eina per presentar les lliçons (amb el projector o a l'aula d'informàtica), els esquemes, les activitats o els qüestionaris. - El blog també serveix de suport on es classificaran diferents recursos audiovisuals per ser projectats i treballats a classe. El blog té l'avantatge, entre d'altres, de poder ser consultat i elaborat des de casa o des de qualsevol punt amb connexió a internet.- Els alumnes han d'elaborar el seu propi blog on publicaran la seva feina i els deures que tinguin encomanats.

- S'utilitzaran les eines per elaborar blogs que ofereix Blogger, així com comptes de correu de gmail, per tal d'assegurar una uniformitat formal i una compatibilitat tècnica entre tots els blogs dels alumnes i del professor.

- El nom del blog dels alumnes serà literaturacatalana + nom de l'alumne/a + blogspot.com. Tots els blogs estaran enllaçats els uns amb els altres.

- Lectura a classe. La lectura en veu alta a classe (lectura en públic) és, en el context de la matèria, una pràctica fonamental en tant que exercici de dicció i expressió.

- A partir de les lectures es té l'oportunitat d'anar posant en relleu, subratllar, fer notar, etc., amb la participació dels alumnes, aquells aspectes de les obres que reclamen la nostra atenció per a l'anàlisi i interpretació.


CRITERIS D'AVALUACIÓ

- Es valorarà el treball constant i sistemàtic a classe, la perfecta assimilació/comprensió de les lectures, així com la realització de deures puntuals per a casa i la bona realització del blog de l'assignatura.

- És molt important justificar convenientment les absències, en cas contrari les absències injustificades penalitzaran en la nota de l'avaluació.

- Es farà un examen a cada avaluació sobre les lectures i el seu entorn cultural. L'examen es basarà en les activitats realitzades a classe.

- S'haurà de tenir el blog al dia. La correcta elaboració i manteniment del blog és condició indispensable per aprovar l'assignatura.

- Les faltes d'ortografia tant a l'examen, com en les activitats i en el blog, descomptaran la nota final. Al 3r trimestre hi podrà haver una prova de recuperació d'ortografia que hauran de fer els alumnes a criteri del professor.

- No es faran exàmens especials per a aquells alumnes que no s'hi hagin presentat en la data fixada.

- S'aprova el curs en funció de la feina periòdica de l'alumne i de la nota dels l'examen. Per aprovar el curs s'han d'haver aprovat dues avaluacions: l'última i qualsevol de les altres dues.