dilluns, 9 de març del 2009

Guia per fer un comentari de text

Com a exercici acadèmic, el redactor ha de precisar el contingut i ha d'il·lustrar la manera com es desenvolupa, tant en la forma com en el fons.

És clar que en el comentari de text hi intervé tant la comprensió del text com la capacitat d'analitzar i interpretar la lectura.

En el comentari:

-No cal parafrasejar el text. No convé dir el mateix amb unes altres paraules.
-Cal diferenciar el tipus de comentari. No és el mateix comentar obres literàries que notícies o articles d'actualitat.

El contingut d'un comentari ha de seguir, en general, els aspectes següents:

Situar el text

Situar el text és explicitar la informació que es pot aportar sobre l'autor, l'època, el moviment, la localització del text o de l'obra, la finalitat, etc. Amb l'objectiu de saber extreure informació sobre aquest apartat, es proposen unes preguntes orientatives.

-Què es pot dir del tema del text?
-Qui n'és l'autor o autora?
-De quina època és?
-Quina és la data de publicació del text?
-S'identifica l'autor amb algun corrent, moviment o tendència artística, ideològica, estètica...?
-Es pot relacionar l'autor amb altres autors coetanis? Hi mantenia cap mena de relació? Se'n pot extreure cap conclusió?
-El text té unitat? És un text complet? És un fragment?
-Quina rellevància té en el conjunt de l'obra?
-En quin mitjà s'ha publicat? En un diari? En un llibre? En una revista?
-Pot identificar-se el text amb cap gènere?: periodístic, científic, literari
-Si és literari, pot adscriure's a cap gènere?: poesia, narrativa, teatre, assaig

Definir el tema

Sovint, sol confondre's la definició del tema amb l'argument de l'obra. Si el tema és l'assumpte o el motiu del text, l'argument es correspon amb el seu desenvolupament.

-De quin tema tracta?
-Quina és la idea central o tema del text?
-De quina manera l'autor suporta la idea central?
-Com es genera el tema? A partir d'un exemple, una anècdota, una opinió, una situació de comunicació...?
-La manera de tractar el tema, és temporal o atemporal?
-Quina mena de final té? Obert? Tancat?

Explicitar l'estructura

Qualsevol text organitza la informació d'una determinada manera. Fer evident aquesta organització és un dels objectius d'aquest apartat.

-Quins apartats té el text? Són iguals en extensió?
-Pot identificar-se amb facilitat la presentació, el nus i el desenllaç?
-La informació segueix un ordre ascendent (del concret al general) o descendent (del general al concret?

Analitzar l'estil

-Quina mena d'informació es vehicula? Concreta? Abstracta?
-Quins recursos utilitza l'autor per introduir les seves idees? Exemples, anècdotes, experiències personals?...
-Quin tipus d'informació pesa més en el text?
-Fa servir recursos estilístics com ara la metàfora, l'exageració, l'analogia....?

D'altra banda, i des d'un punt de vista més lingüístic, pot distingir-se l'anàlisi des dels diferents plans de la llengua: dialectal, morfosintàctic i lexicosemàntic.

Dialectal i registre
-antiguitat del text segons la grafia
-trets dialectals
-registre

Morfosintàctic
-categories gramaticals
-construcció de la frase
-tipus d'oracions
-adjectivació
-substantivació
-signes de puntuació

Lexicosemàntic
-especialitat
-sinònims, antònims, hiperònims, repeticions, cacofonies, sentits figurats...

Extreure conclusions

Atenent els objectius d'un comentari, el redactor ha de tancar l'escrit amb la presentació de les conclusions del comentari. Això vol dir que la informació que s'ha detallat i desenvolupat en el comentari ha de desembocar en unes reflexions finals.

-Què aporta de nou el text?
-Quina rellevància o significat té el text en el conjunt de l'obra de l'autor, si s'escau?
-El text acompleix amb eficàcia el propòsit o la finalitat?
-Pot extreure-se'n cap tipus de valoració?
-Hi ha cap moralitat que sigui explícita o implícita en el text?
-El text que s'ha comentat provoca cap reflexió final?
-Hi ha punts foscos en el text que no s'han sabut aclarir?


Adaptació de Font

2 comentaris:

shoutforme ha dit...

Salvi, ho he fet depressa i corrent per que tinc 38 de febre i com entendràs les ganes son poques de fer deures. Espero que conti que he tingut el blog a punt el dia que tocava.

Patty_

salvi ha dit...

Bé, ja he vist que t'ha recuperat. També t'he comentat personalment la nota d'aquest 2n trimestre, que no podrà ser més alta de 6 i a pesar dels contratemps de salut que has tingut.

Ens tornem a posar les piles de cara al 3r i últim trimestre... amb unes lectures poètiques.

Fins ara,

El professor