diumenge, 3 de maig del 2009

Miniguia per fer un comentari de poesia

CONTINGUT

Tema central. Justificació del títol
Descripció breu i objectiva del contingut, indicant-ne els diferents temes.

PUNT DE VISTA DE LA VEU POÈTICA

Què ens vol dir el poeta, què vol transmetre i com ho fa (amb quins recursos principals aconsegueix transmetre'ns el que vol).

Qui parla? Està en primera persona?

FORMA

ESTRUCTURA (MÈTRICA)

De quina manera els temes marquen les diferents parts del poema.

Nombre i distribució dels versos en estrofes.

Recompte sil·làbic. Rima.

LLENGUA

Proporció de substantius, adjectius, verbs, adverbis...

Camp semàntic al qual pertany el lèxic predominant.

RECURSOS RETÒRICS


Figures retòriques
. Repeticions, paral·lelismes, imatges, metàfores, personificacions, sinestèsies.

Ritme

Període de la frase (vers llarg o curt). Sintaxi (simple o complexa). Ritme acompassat, marcat, lent, ràpid...

VALORACIÓ PERSONAL

Quins aspectes ens han semblat més interessants o remarcables del poema.